combinatory logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinatory logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinatory logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinatory logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combinatory logic

    * kỹ thuật

    lôgic tổ hợp