combinable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinable.

Từ điển Anh Việt

  • combinable

    * tính từ

    có thể kết hợp được

Từ điển Anh Anh - Wordnet