combination mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination mill

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy nghiền tổ hợp