combination plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination plane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • combination plane

    a woodworking plane that has interchangeable cutters of various shapes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).