combination gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí phối hợp