combination tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination tool

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    công cụ tổ hợp