combination furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination furnace

    * kỹ thuật

    lò liên hợp