combination process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quá trình liên hợp