combination order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination order

    * kinh tế

    lệnh hỗn hợp