combination set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination set

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thước đo góc tổ hợp