combination lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination lathe

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy tiện tổ hợp