combination frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination frame

    * kỹ thuật

    khung hỗn hợp