combination drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination drive

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dẫn động liên hợp

    truyền động liên hợp