combination tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination tone

    * kỹ thuật

    âm tổ hợp

    vật lý:

    tông tổ hợp