combination bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination bar.

Từ điển Anh Việt

  • combination bar

    (Tech) thanh tổ hợp