combination die nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination die nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination die giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination die.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination die

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khuôn tổ hợp