combination-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination-room.

Từ điển Anh Việt

  • combination-room

    /,kɔmbi'neiʃnru:m/

    * danh từ

    phòng họp chung (ở trường đại học Căm-brít)