combination type dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination type dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination type dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination type dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination type dam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập hỗn hợp