combination of view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination of view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination of view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination of view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination of view

    * kỹ thuật

    phối cảnh