combination mashing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination mashing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination mashing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination mashing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination mashing

    * kinh tế

    sự chà liên hợp