combination of lads nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination of lads nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination of lads giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination of lads.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination of lads

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự tổ hợp tải trọng