combination salad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination salad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination salad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination salad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • combination salad

    containing meat or chicken or cheese in addition to greens and vegetables

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).