combination pliers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination pliers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination pliers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination pliers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination pliers

    * kỹ thuật

    kềm kết hợp

    kìm thông dụng

    kìm vạn năng