combination plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination plate

    * kinh tế

    bát chữ kết hợp