app (application program) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

app (application program) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm app (application program) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của app (application program).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • app (application program)

    * kỹ thuật

    chương trình ứng dụng