appall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appall.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • appall

  Similar:

  shock: strike with disgust or revulsion

  The scandalous behavior of this married woman shocked her friends

  Synonyms: offend, scandalize, scandalise, appal, outrage

  dismay: fill with apprehension or alarm; cause to be unpleasantly surprised

  I was horrified at the thought of being late for my interview

  The news of the executions horrified us

  Synonyms: alarm, appal, horrify

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).