scandalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scandalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scandalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scandalize.

Từ điển Anh Việt

 • scandalize

  /'skændəlaiz/

  * ngoại động từ

  xúc phạm đến ý thức luân thường đạo lý của (ai)

  * ngoại động từ

  (hàng hải) thu (buồm) lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet