appro nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appro nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appro giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appro.

Từ điển Anh Việt

 • appro

  /'æprou/

  * danh từ

  (thương nghiệp), (thông tục) (như) approval, approbation

  on appro

  nếu không ưng ý xin trả về (hàng hoá gửi đi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • appro

  * kinh tế

  ưng thuận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • appro

  an informal British abbreviation of approval

  he accepted it on appro