approved nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approved nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approved giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approved.

Từ điển Anh Việt

 • approved

  /ə'pru:vd/

  * tính từ

  được tán thành, được đồng ý, được bằng lòng, được chấp thuận

  được phê chuẩn, được chuẩn y

  approved school

  trường của nhà nước dành cho trẻ em phạm tội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • approved

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  được chấp nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • approved

  established by authority; given authoritative approval

  a list of approved candidates

  Synonyms: sanctioned

  Similar:

  approve: give sanction to

  I approve of his educational policies

  Synonyms: O.K., okay, sanction

  Antonyms: disapprove

  approve: judge to be right or commendable; think well of

  Antonyms: disapprove