appealer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appealer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appealer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appealer.

Từ điển Anh Việt

  • appealer

    xem appeal

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appealer

    * kinh tế

    người chống án

    người tố cáo