apposite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apposite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apposite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apposite.

Từ điển Anh Việt

 • apposite

  /'æpəzit/

  * tính từ

  thích hợp, thích đáng, đúng lúc

  an apposite remark: một lời nhận xét thích đáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apposite

  being of striking appropriateness and pertinence

  the successful copywriter is a master of apposite and evocative verbal images

  an apt reply

  Synonyms: apt, pertinent