apt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apt.

Từ điển Anh Việt

 • apt

  /æpt/

  * tính từ

  có khuynh hướng hay, dễ

  apt to take fire: dễ bắt lửa

  apt to promise apt to forget: dễ hứa thì lại hay quên

  có khả năng, có thể

  such a remark is apt to be misunderstood: một lời nhận xét như thế rất có thể bị hiểu lầm

  có năng khiếu; có năng lực, tài, giỏi; nhanh trí, thông minh

  an apt child: một đứa bé có năng khiếu

  to be apt at mathematics: có năng khiếu về toán, giỏi toán

  thích hợp, đúng

  an apt quotation: một câu trích dẫn thích hợp

  there is no apter word: không có từ nào đúng hơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apt

  (usually followed by `to') naturally disposed toward

  he is apt to ignore matters he considers unimportant

  I am not minded to answer any questions

  Synonyms: disposed, given, minded, tending

  at risk of or subject to experiencing something usually unpleasant

  he is apt to lose

  she is liable to forget

  Synonyms: liable

  mentally quick and resourceful

  an apt pupil

  you are a clever man...you reason well and your wit is bold"-Bram Stoker

  Synonyms: clever

  Similar:

  apposite: being of striking appropriateness and pertinence

  the successful copywriter is a master of apposite and evocative verbal images

  an apt reply

  Synonyms: pertinent