apterium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apterium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apterium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apterium.

Từ điển Anh Việt

  • apterium

    * danh từ

    số nhiều apteria

    vùng trụi (chim)