aptness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aptness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aptness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aptness.

Từ điển Anh Việt

 • aptness

  /'æptnis/

  * danh từ

  (như) aptitude

  sự thích hợp, sự thích đáng, sự đúng lúc, sự đúng chỗ, sự đúng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aptness

  a disposition to behave in a certain way

  the aptness of iron to rust

  the propensity of disease to spread

  Synonyms: propensity

  appropriateness for the occasion

  the phrase had considerable aptness

  Synonyms: appositeness

  Antonyms: inaptness, inappositeness