inaptness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inaptness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inaptness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inaptness.

Từ điển Anh Việt

  • inaptness

    /in'æptitju:d/ (inaptness) /in'æptnis/

    * danh từ

    sự không thích hợp, sự không thích đáng

    sự không đủ tư cách, sự không đủ năng lực, sự bất tài; sự vụng về

Từ điển Anh Anh - Wordnet