inappositeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inappositeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inappositeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inappositeness.

Từ điển Anh Việt

  • inappositeness

    /in'æpəzitnis/

    * danh từ

    tính không thích hợp, tính không thích đáng, tính không đúng lúc, tính lạc lõng

Từ điển Anh Anh - Wordnet