apthous ulitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apthous ulitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apthous ulitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apthous ulitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apthous ulitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm lợi áp teo