apparent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent.

Từ điển Anh Việt

 • apparent

  /ə'pærənt/

  * tính từ

  rõ ràng, bày tỏ ra ngoài, thấy rõ ra ngoài

  apparent to the maked eyes: mắt trần có thể nhìn rõ được

  rõ rành rành, hiển nhiên, không thể chối cãi được

  bề ngoài, có vẻ

  (vật lý) hiện ngoài, biểu kiến

  heir apparent

  hoàng thái tử

 • apparent

  (Tech) biểu kiến, bề ngoài

 • apparent

  bề ngoài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apparent

  * kinh tế

  bày rõ ra ngoài

  dễ thấy

  hiển nhiên

  rõ ràng

  * kỹ thuật

  bề ngoài

  biểu hiện

  biểu kiến

  hiển nhiên

  ngoài

  rõ ràng

  xây dựng:

  rành mạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apparent

  clearly revealed to the mind or the senses or judgment

  the effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields

  evident hostility

  manifest disapproval

  patent advantages

  made his meaning plain

  it is plain that he is no reactionary

  in plain view

  Synonyms: evident, manifest, patent, plain, unmistakable

  appearing as such but not necessarily so

  for all his apparent wealth he had no money to pay the rent

  the committee investigated some apparent discrepancies

  the ostensible truth of their theories

  his seeming honesty

  Synonyms: ostensible, seeming