apparent rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent rate

    * kinh tế

    mức phí danh nghĩa