apparent throw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent throw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent throw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent throw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent throw

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ xê dịch biểu kiến