apparent real income nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent real income nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent real income giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent real income.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent real income

    * kinh tế

    thu nhập thực tế rõ ràng