apparent azimuth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent azimuth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent azimuth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent azimuth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent azimuth

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phương vị biểu kiến