applet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applet.

Từ điển Anh Việt

  • applet

    vi mã (một chương trình ứng dụng nhỏ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • applet

    a Java application; an application program that uses the client's web browser to provide a user interface