apple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple.

Từ điển Anh Việt

 • apple

  /'æpl/

  * danh từ

  quả táo

  Adam's apple

  (xem) Adam

  apple of discord

  mối bất hoà

  apple of the eye

  đồng tử, con ngươi

  vật quí báu phải giữ gìn nhất

  the apple of Sodom; Dead Sea apple

  quả táo trông mã ngoài thì đẹp nhưng trong đã thối

  (nghĩa bóng) thành tích bề ngoài, thành tích giả tạo

  the rotten apple injures its neighbours

  (tục ngữ) con sâu bỏ rầu nồi canh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apple

  * kinh tế

  táo

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trái táo

  toán & tin:

  công ty Apple

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apple

  fruit with red or yellow or green skin and sweet to tart crisp whitish flesh

  native Eurasian tree widely cultivated in many varieties for its firm rounded edible fruits

  Synonyms: orchard apple tree, Malus pumila