apple-brandy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple-brandy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple-brandy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple-brandy.

Từ điển Anh Việt

 • apple-brandy

  /'æpl,brændi/

  * danh từ

  rượu táo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apple-brandy

  * kinh tế

  rượu táo