apple-cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple-cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple-cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple-cheese.

Từ điển Anh Việt

 • apple-cheese

  /'æpltʃi:z/

  * danh từ

  bã táo ép

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apple-cheese

  * kinh tế

  bã táo ép