applique nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applique nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applique giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applique.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • applique

    a decorative design made of one material sewn over another

    sew on as a decoration

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).