appliqu? nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appliqu? nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appliqu? giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appliqu?.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appliqu?

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thức trang trí ghép