applaud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applaud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applaud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applaud.

Từ điển Anh Việt

 • applaud

  /ə'plɔ:d/

  * động từ

  vỗ tay hoan nghênh, vỗ tay tán thưởng; khen ngợi

  to applaud to the echo: vỗ tay vang lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • applaud

  clap one's hands or shout after performances to indicate approval

  Synonyms: clap, spat, acclaim

  Antonyms: boo

  express approval of

  I applaud your efforts