alcohol varnish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcohol varnish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcohol varnish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcohol varnish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alcohol varnish

    * kỹ thuật

    vécni cồn